Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Envirolyte Technology ApS

Gældende fra den 01.05.10

Enhver leverance fra Envirolyte Technology ApS (Sælger) sker på følgende vilkår, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse vilkår fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.
Sælger handler kun med erhvervskunder. Sælger forbeholder sig retten til at afvise bestillinger eller ordrer til enhver tid.

Betaling og pris

Priser gælder ab sælgers domicil og er ekskl. moms og andre afgifter, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Sker der i tidsrummet mellem bestilling og levering ændringer i priserne på afgifter, told, valuta, fragt, assurance m.v. samt materiale/løn udgifter fra leverandører forbeholder Sælger sig ret til dækning for de øgede udgifter. Fakturering sker i danske kroner og er eksklusive moms og afgifter samt gebyrer, som til enhver tid fastsættes af Sælger. Tilbud er gældende 14 dage fra afgivelsesdagen. Sker betaling ikke rettidig forbeholder sælger sig ret til at opkræve 1/2 % i rente pr. påbegyndt måned samt et opkrævningsgebyr på kr. 100,-. På delfakturaer sker renteberegning med førnævnte sats fra slutfaktura dato.

  1. Hvis ikke andet er aftalt, vil betalingsbetingelserne være kontant betaling ved ordreafgivelse efter faktura med 14 dages betalingsfrist.
  2. Aconto betaling på 50% ved ordreafgivelse. Faktura sendes med 14 dages betalingsfrist.
  3. Anfordrings betalingsgaranti på tilbudsbeløbet senest 14 dage efter accept af tilbud.

Ved koncerner tillige underskrift fra moderselskab. Passus: indestår for beløbets betaling.

Materiale

Alt skriftligt materiale, tegninger m.m. forbliver Sælgers ejendom og kan ikke videregives uden Sælgers skriftlige samtykke. Al information herunder tekniske beskrivelser og illustrationer, som findes i Sælgers informationsmateriale er alene bindende for Sælger i det omfang, de skriftligt er bekræftede af Sælger i særskilt henvendelse til køber. Eksempler på anvendelse er uden ansvar for duelighed og krænkelse af andres eventuelle rettigheder. Oplysninger om varers egenskaber eller anvendelsesmuligheder er udelukkende en service, som Sælger ikke har noget ansvar for.

Levering

Leveringen sker ab Sælgers domicil. Køber er forpligtet til straks at underrette Sælger, hvis forsendelsen fremtræder som beskadiget. Sker leveringen ikke til aftalt tid, og skyldes dette Sælgers forhold, er køber berettiget til at hæve købet, såfremt skriftlig meddelelse herom straks sendes til Sælger. Sælger har herudover intet ansvar for følger af forsinket levering. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet for den forsinkede del.

Undlader køber efter leveringstidspunktet at afhente materiellet kan Sælger vælge at oplagre og forsikre materiellet for købers regning. Undlader køber efter skriftlig anmodning fra Sælger at afhente materiellet, er Sælgers berettiget til at sælge det bedst muligt for Købers regning, og afkræve Køber købesummen med fradrag af provenuet for det solgte efter omkostninger.

Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil den fulde købesum er betalt incl. påløbne omkostninger og renter.
Efter seneste betalingsdag oplyst på fakturaen, på delfakturaer slutfaktura dato, opkræves rente med 1/2 % pr. påbegyndt måned samt et opkrævningsgebyr på kr. 100,-.

Mangler

Køber skal straks ved varernes levering foretage en omhyggelig undersøgelse for eventuelle mangler, forinden varerne anvendes af køber. Hvis Køber vil påråbe sig en mangel, skal Køber straks give Sælger skriftlig besked herom samt udførligt specificere manglen og vedlægge kopi af faktura. Såfremt Køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og ikke giver skriftligt besked som anført, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende. Mangler ved leverede varer kan alene gøres gældende overfor Sælger, hvis køber skriftligt meddeler dette til Sælger inden 12 måneder efter varernes  levering.  Såfremt mangler ved leverede varer gøres gældende i overensstemmelse med de anførte bestemmelser, forpligter Sælger sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede med reparation eller omlevering efter Sælgers valg eller at kreditere køber for den mangelfulde vare, og køber er i så fald forpligtet til for egen regning at tilbagelevere den mangelfulde vare til Sælger. Sælgers forpligtelser omfatter alene Sælgers egne udgifter, alle andre udgifter er Sælger uvedkommende. Sælger er alene ansvarlig for mangler, der skyldes grov uagtsomhed hos Sælger. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab hos køber. Sælgers ansvar for mangler kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdien af den mangelfulde vare. Sælgers forpligtelse til afhjælpning er betinget af at Køber beviser, at det leverede materiel er mangelfuldt og beviser at det er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt.

Sælger påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand, Sælgers ansvar begrænses derfor til omfanget dækket i Sælgers ansvarsforsikring.

Force majeure m.v.

Sælger er under ingen omstændigheder ansvarlig for hverken forsinkelse eller mangler i tilfælde af force majeure, jfr. Købelovens §24. På samme måde kan Sælger ikke holdes ansvarlig for ikke-opfyldelse, som skyldes svigtende leveringer fra Sælgers leverandører eller andre forhold som ligger uden for Sælgers kontrol.

Produktansvar

Sælger er uden ansvar for skade forvoldt af et af Sælger leveret produkt med mindre sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Sælger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte på fast ejendom, løsøre og besætning m.m., som indtræder, mens materiellet er i Købers besiddelse eller på produkter m.m., der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår eller for skade på fast ejendom, løsøre og besætning m.m., som disse produkter som følge af det solgte forårsager.  Al produktion og anvendelse af produkter fra produktionen er købers ansvar. Såfremt Sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for skade og tab  som sælger  ikke er ansvarlig for overfor Køber, skal Køber holde Sælger skadesløs. Såfremt Sælger alligevel bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, skal køber være forpligtet til at holde Sælger skadesløs, hvis skaden kunne være undgået, såfremt køber før, under eller efter produktion af varer/væsker, hvori Sælgers produkter indgår, burde have opdaget eller forhindret skaden ved udførelse af omhyggelig kontrol. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt indtjening eller andet indirekte tab. Sælger og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af et af Sælger solgt produkt. Sælgers erstatnings ansvar kan aldrig overstige dækningen i Sælgers produkt ansvarsforsikring.

Forbehold

Der tages forbehold for fejl, udeladelser og ændringer, herunder for trykfejl i Sælgers informationsmateriale.

Immaterielle rettigheder

Køber har pligt til at respektere alle immaterielle rettigheder til leverede varer, herunder patent-, licens-, varemærke-, mønster- og ophavsrettigheder og lignende rettigheder, som Sælger eller tredjemand måtte have. På Envirolyte Anlæg  produceres væske (”Anolyte”) til eget brug. Sælger har alle rettigheder til Sælgers informationsmateriale og andet materiale, udarbejdet af Sælger, og hel eller delvis gengivelse heraf er alene tilladt med Sælgers forudgående skriftlige tilladelse.

Lovvalg , værneting

Enhver tvist mellem parterne , som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved dansk ret eller voldgift efter Sælgers valg. Sælger har ret til i hvert enkelt tilfælde at forlange, at tvister afgøres ved købers værneting eller ved voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift.

Copyright 2019 - Envirolyte Technology